Muzika izražava ono što se ne može izgovoriti, a o čemu je nemoguće ćutati. - Victor Hugo

Program

Svake godine se nakon stroge selekcije upisuje ograničen broj kandidata.
Edukacija traje četri godine, raspoređena u osam školskih semestara.
Program obuhvata  oko 3500 sati, a nastava se sastoji iz teorijske nastave, didaktičke analize kandidata i praktične nastave pod supervizijom.

Tokom edukacije, kandidati nauče znanja i veštine da mogu primenjivati tehnike muzikoterapije kod dece i odraslih, individuano i u grupi.
Okosnicu programa predstavljaju analitičko slušanje muzike - metod vođenih fantazija (1996.) i integrativna muzikoterapija (2001.) čiji je autor Dr sci med. Ranka Radulović.

Program se odvija u malim grupama, prilagođen je subjektivnim i objektivnim kapacitetima polaznika, imajući u vidu da su zaposleni na drugim mestima tokom edukacije.

Program je napravljen tako da  polaznici stiču bazična znanja i specijalne veštine iz muzikoterapije, a po istom pogamu uče svi kandidati, bez obzira koja je njihova prethodna edukacija/zanimanje.

Program treninga - osoblje

Primarni trener – Edukaciju i superviziju iz muzikoterapije obavlja dr sci med. Ranka Radulović, psihijatar, muzikoterapeut EMTC, psihoterapeut ECP.
Muzikoterapeuti iz inostranstva su kao gosti uključeni u nastavu iz muzikoterapije s vremena na vreme.

Nastavu iz drugih predmeta koji su u vezi sa muzikoterapijom realizuju stručnjaci sa različitih fakulteta beogradskog univerziteta.

Ko može pristupiti edukaciji?

Edukaciji mogu pristupiti  kandidati koji imaju završen ili su na zadnjoj godini nekog od fakulteta humanističko-društvenog  smera ili Fakultet muzičke umetnosti.

Kandidati koji zadovoljavaju  gore navedene uslove  pristupaju  prijemnom intervju-u koji ukazuje na njihovu psihološku podobnost za ulazak u ovakvu vrstu školovanja.

Kandidati koji nemaju diplomu završene muzičke škole, polažu prijemni ispit koji se odnosi na muzičke veštine.

Cena koštanja programa za jednu godinu je 960,00 eura u dinarskoj protivvredosti.

Kandidati koji samostalno plaćaju edukaciju, mogu platiti edukaciju u osam rata tokom školske godine. 

Muzikoterapija kao profesija

U našoj zemlji, status muzikoterapeuta, kao nezavisne profesije nije zakonski regulisan.  Zajedno sa Evropskom muzikoterapijskom konfederacijom Udruženje muzikoterapeuta Srbije predlaže smernice i deluje u tom pravcu u stalnoj komunikaciji sa predstavnicima vlasti.

Profesija muzikoterapeuta treba  bude prepoznata u okviru Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao pridružena zdravstvena profesija ili posebnim Zakonom.

Ona pripada domenu zvanične medicine, a ne tradicionalne medicine.
Iz gore nevedenih okolnosti, uslov za započinjanje edukacije, je  prethodno završen fakultet.  Tako završeni muzikoterapeuti, na svojim postojećim radnim mestima mogu da se izbore za svoj status dok profesija ne bude zakonski prepoznata.

Delovanje muzikoterapeuta u našoj zemlji je sada regulisano statutom Udruženja muzikoterapeuta Srbije, Pravilnikom o muzikoterapijskoj delatnosti UMTS, Pravilnikom o četvorogodišnjoj edukaciji iz muzikoterapije  UMTS I etičkim kodeksom UMTS.

Elektronska prijava za edukaciju

Prijavu možete poslati elektronskom poštom ili na adresu

Hatorum d.o.o.
Kneginje Zorke 56
11000 Beograd

Inicijalni intervju zakazati na

063 42 50 55.