Muzika izražava osećanje i misao bez jezika; ona je ispod i pre govora, i iznad i van svih reči. - Robert G.Ingersoll

Primena muzikoterapije u školskim i predškolskim ustanovama

Autor projekta:
Dr sci med. Ranka Radulović
Psihijatar, psihoterapeut ECP, muzikoterapeut EMTC, supervizor UMTS

Primena tehnika muzikoterapije dovodi do podsticanja psihomotornog razvoja i emocionalnog razvoja, te razvoja socijalnih veština kod  dece i adolescenata.

U svetu je u ekspanziji formiranje kabineta za muzikoterapiju u okviru školskih i predškolskih ustanova.

Kabineti za muzikoterapiju u školskim i predškolskim ustanovama doprinose procesu inkluzije dece sa specijalnim potrebama, smanjuju autoagresivno i heteroagresivno ponašanje kod dece i adolescenata, doprinose razvoju kreativnosti, utiču na mobilisanje svih kapaciteta kod deteta  i postizanju boljih rezultata u školi.     

Istovremeno kabineti za muzikoterapiju u školama služe da se preveniraju bolesti zavisnosti: narkomanija, alkoholizam i pušenje; muzikoterapija je efikasna kod  poremećaja ponašanja,  a tehnikama muzikoterapije se preventivno utiče na decu koja su pod rizikom, jer imaju problem bolesti ili nasilja u porodici, pripadaju manjinskoj grupi, ili koja su doživela ili anticipiraju gubitak.

Cilj projekta je formiranje kabineta za muzikoterapiju u okviru školskih i predškolskih ustanova, u kojima bi se muzikoterapija primenjivala individualno i u grupi.

Sadržaj projekta obuhvata:

  1. Opremanje kabineta za muzikoterapiju u školskim i predškolskim ustanovama
  2. Kontinuranu primenu tehnika muzikoterapije kod dece u školi i predškolskim ustanovama
  3. Edukativne muzikoterapijske radionice za zaposlene u školi koji su uključeni u proces inkluzije
  4. Edukativne redionice za roditelje u porodicama pod rizikom
  5. Prezentovanje rezultata primene muzikoterapije na stručnim skupovima
  6. Marketinšku  i medijsku promociju  projekta