Muzika je vino koje inspiriše nove stvaralačke procese. – Ludwig van Beethoven

Muzikoterapija kao profesija

Autor projekta:
Dr sci med. Ranka Radulović
Psihijatar, psihoterapeut ECP, muzikoterapeut EMTC, supervizor UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije (UMTS) se kao član Evropske muzikoterapijske konfederacije (EMTC) priključilo evropskom pokretu priznavanja muzikoterapije kao nezavisne profesije.

Udruženje muzikoterapije Srbije (UMTS)  obučava kadar muzikoterapeuta i sprovodi jedinstven četvorogodišnji program edukacije iz muzikoterapije u zamljama okruženja.
Muzikoterapeuti koji su završili edukaciju pod okriljem našeg Udruženja se upisuju registar muzikoterapeuta  Udruženja muzikoterapeuta Srbije  i priznati su od strane Evropske muzikoterapijske konfederacije.

Cilj ovog projekta je da se stručna javnost i građanstvo obavesti o neophodnosti, specifičnosti, značaju i dometima muzikoterapije kao profesije  i da se zakonski reguliše status muzikoterapeuta  kod nas.

Sadržaj projekta se odnosi na:

  1. Stipendiranje zainteresovanih pojedinaca koji zadovoljavaju uslove upisa UMTS  i žele da se uključe u četvorogodišnju edukaciju iz muzikoterapije prema Pravilniku edukacije iz muzikoterapije Udruženja muzikoterapeuta Srbije
  2. Organizovanje  predavanja, seminara, kongresa  i drugih stručnih skupova iz oblasti muzikoterapije
  3. Izdavačku delatnost – izdavanje časopisa i stručnih  publikacija
  4. Marketinšku aktivnost i medijsku promociju
  5. Pravno savetovanje i podršku,  planiranje i kontinuirano lobiranje u nadležnim Ministarstvima i drugim organima uprave u cilju zakonskog regulisanja statusa profesije
  6. Kontinuirani kontakti i aktivnosti Udruženja muzioterapeuta Srbije u aktivnostima   Evropske muzikoterapijske konfederacije (EMTC) i Svetske muzikoterapijske  konfederacije preko svojih predstavnika
  7. Troškovi aktuelnog  iznajmljivanja prostora, računa,  komunikacije i  transporta UMTS i zapošljavanja jednog adiministrativnog radnika
  8. Nalaženje trajnog prostora za sedište Udruženja muzikoterapeuta Srbije koje se sada nalazi u statusu „podstanara“