Kada reči nestanu počinje muzika. – Heinrich Heine

Primena muzikoterapije u psihoonkologiji i palijativnoj nezi

Autor projekta:
Dr sci med. Ranka Radulović
Psihijatar, psihoterapeut ECP, muzikoterapeut EMTC, supervizor UMTS

Tehnike muzikoterapije su metod izbora za decu i odrasle obolele od malignih bolesti. Primenjuju se u svim fazama bolesti, od trenutka dobijanja dijagnoze, tokom terapijskog procesa, u fazama remisije, palijativnoj nezi, ali i kod preživelih.

Mogu se primenjivati u bolničkim i vanbolničkim uslovima, individualno i u grupi.

Primena tehnika muzikoterapije u psihoonkologiji i palijativnoj nezi dovodi do poboljšanja kvaliteta života kod dece i odraslih koji borave u ovakvoj vrsti ustanova, a služi za prevenciju sindroma izgaranja kod osoblja koje radi sa ovom populacijom pacijenata.

Cilj projekta je uvođenje i primena tehnika muzikoterapije u ustanovama koje se bave lečenjem malignih bolesti i ustanovama koje pružaju palijativnu negu.

Sadržaj projekta obuhvata:

  1. Opremanje kabineta za muzikoterapiju u ustanovama koje se bave lečenjem malignih bolesti i ustanovama u kojima se pruža palijativna nega
  2. Kontinuranu primenu tehnika muzikoterapije kod dece obolele od malignih bolesti od strane edukovanih muzikoterapeuta u bolničkim i vanbolničkim uslovima
  3. Kontinuranu primenu tehnika muzikoterapije kod odraslih obolelih od malignih bolesti od strane edukovanih muzikoterapeuta u bolničkimi vanbolničkim uslovima
  4. Kontinuranu primenu tehnika muzikoterapije kod zdrave dece čiji članovi porodice boluju ili su umrli od maligne bolesti
  5. Edukativne muzikoterapijske radionice za roditelje ili porodice čiji članovi boluju ili su umrli od maligne bolesti
  6. Edukativne radionice za osoblje zaposleno u ustanovama koje se bave lečenjem pacijenata obolelih od malignih obolenja, ili rade u palijativnoj nezi
  7. Evaluaciju i prospektivno praćenje rezultata primene muzikoterapije
  8. Prezentovanje rezultata primene muzikoterapije na stručnim skupovima
  9. Marketinšku i medijsku promociju projekta