Avaj za one što nikada ne pevaju, već umru sa svom svojom muzikom u sebi! - Oliver Wendell Holmes

Primena muzikoterapije u ustanovama socijalnog staranja

Autor projekta:
Dr sci med. Ranka Radulović
Psihijatar, psihoterapeut ECP, muzikoterapeut EMTC, supervizor UMTS

Tehnike muzikoterapije su metod izbora za decu i odrasle kod kojih je verbalni način komunikacije otežan ili omogućen, kao i kod traumatizovanih lica.

Formiranje kabineta za muzikoterapiju i primena tehnika muzikoterapije dovodi do poboljšavanja komunikacije i kvaliteta života kod dece i odraslih koji privremeno ili trajno borave u ovakvoj vrsti ustanova, a služe i za prevenciju sindroma izgaranja kod osoblja koje radi sa navedenom populacijom klijenata. 

Cilj projekta je da se  kabineti za muzikoterapiju formiraju u ustanovama i centrima  zbrinjavanja odojčadi, dece i omladine, odraslih  i starih, institucijama za zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama, kao i zatvorima i popravnim domovima.

Sadržaj projekta obuhvata:

  1. Opremanje kabineta za muzikoterapiju u ustanovama socijalnog staranja
  2. Kontinuranu primenu tehnika muzikoterapije za štićenike ovih ustanova individualno i u grupi
  3. Edukaciju osoblja putem muzikoterapijskih radionica
  4. Evaluaciju i prospektivno praćenje rezultata primene
  5. Prezentovanje rezultata na stručnim skupovima
  6. Marketinšku i medijsku promociju projekta