Muzika pročišćava razumevanje, inspiriše ga i odvodi u područja do kojih samo nikad ne bi došlo. – Henry Ward Beecher

Polja primene

Muzikoterapija ima široko polje primene zbog toga što podrazumeva korišćenje verbalnih i neverbalnih tehnika.

Sistem zdravstvene zaštite

Muzikoterapija se u svetu primenjuje u svim granama medicine.
U psihijatriji se primenjuje u lečenju svih kategorija psihijatrijskih i psihosomatskih poremećaja: depresivnih, fobijskih i anksioznih poremećaja, poremećaja ličnosti i graničnih poremećaja, seksualnih poremećaja, različitih vrsta psihotičnih poremećaja, konverzivnih i somatoformnih poremećaja, poremećaja spavanja, kao i kod svih psihičkih poremećaja kod dece i adolescenata.

U neurologiji se primenjuje kod neurodegenerativnih i neuromišićnih bolesti, epilepsije. kod poremećaja pamćenja, u motoričkoj rehabilitaciji i rehabilitaciji glasa i govora, kod komatoznih pacijenata, u jedinicama intenzivne nege; u psihoonkologiji u različitim fazama bolesti, u palijativnoj nezi; u ginekologji i akušerstvu - u inkubatorima i pripremi porođaja; u internoj medicini i pedijatriji; u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, u terapiji bola; u otorinolaringologiji – npr. nakon ugradnje kohlearnog implanta; u anesteziologiji, stomatologiji itd.

Primenjuje se u procesu rehabilitacije kod svih kategorija urođenih i stečenih obolenja i poremećaja – kod dece i odraslih sa cerebralnom paralizom, kod slepih i slabovidih, kod lica sa poremećajima sluha, oligofrenih osoba, autističnih i dr.

Posebno je važno da se muzikoterapijski tretman započne u što ranijem uzrastu.

Muzikoterapijski proces uvek podrazumeva terapijski odnos između terapeuta i pacijenta ili grupe pacijenata.

Pod okriljem muzikoterapije se razvija nezavisno, veliko polje istraživanja i primene muzike i zvuka u medicini.

Muzikoterapeuti se u svetu razvijaju nezavisno kao pridružena zdravstvena profesija, a svoju delatnost sprovode kao članovi tima u sistemu zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Sistem socijalne zaštite

Muzikoterapija je u svetu veoma prihvaćena u okviru sistema socijalne zaštite.
Primenjuje se u centrima za smeštaj dece, odraslih i starih; kod lica u vaspitnim domovima i zatvorima.

Muzikoterapija kod zdravih

Tehnike muzikoterapije se primenjuju kod dece i odraslih u cilju podsticanja razvoja, u prevenciji bolesti i psihoprofilaksi, poboljšanja efikasnosti i produktivnosti, kao i razvoju kreativnosti i duhovnosti.

Zdrava populacija se obraća muzikoterapeutima preko muzikoterapijskih savetovališta, u kojima klijenti mogu da nauče kako da muzikoterapijske tehnike i muziku najefikasnije koriste za dobrobit sebe, svojih najbližih i društva u celini.

Kabineti za muzikoterapiju se formiraju u školama i predškolskim ustanovama u cilju podsticanja psihomotnog razvoja, emocionalnosti i socijalnih veština, kao i efikasnosti i produktivnosti kod dece, od najranijeg detinjstva, kao i adolesentskom dobu.

Muzikoterapijski kabineti se formiraju pri crkvi, preduzećima, i u rekreativnim centrima.