Muzika je zvučanje osećanja. – Nepoznati autor

Udruženje

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS  je osnovano 27. 6. 2001. u Beogradu, na Institutu za psihijatriju Kliničkog Centra Srbije,  kao Jugoslovensko udruženje za muzikoterapiju na incijativu Dr sci med. Ranke Radulović i  njenih najbližih saradnika i prijatelja.

Udruženje je osnovano kao nezavisno, nevladino, neprofitno udruženje građana  u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa na polju razvijanja i unapređenja teorije, prakse, edukacije i istraživanja iz oblasti muzikoterapije, koje se finansira se od članarina, donacija i sopstvenih aktivnosti u skladu sa zakonom.

Napravljen prema normativima savremenih muzikoterapijskih škola, 2001. godine  je predstavljen  četvorogodišnji progam edukacije iz muzikoterapije, koji je počeo da se primenjuje 2002. godine kada upisana prva generacija budućih muzikoterapeuta.

Jugoslovensko udruženje za muzikoterapiju  je 2004. godine  primljeno pod okrilje Evropske muzikoterapijske konfederacije,  a 2006. godine promenilo ime u Udruženje muzikoterapeuta Srbije (UMTS). 

Rad u udruženju i u njegovim telima je organizovan u skladu sa Statutom udruženja, Pravilnikom o muzikoterapijskoj delatnosti UMTS, Pravilikom  edukacije iz muzikoterapije UMTS i etičkim kodeksom.

Adresa:
Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Beograd, ul.109. Nova br.39
Tel/fax +381 11 3835881

Kontakt osobe

Predsednik Ira Bukumirović ira.bukumirovic@gmail.com

Sekretar Jelena Đukić Radivojević jdukic@gmail.com